Công nghệ rã đông quả vải thiều bảo quản theo công nghệ CAS

Chuyển giao công nghệ rã đông quả vải thiều bảo quản theo công nghệ CAS với chất lượng sau rã đông tốt nhất hiện nay. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ HÔ HẤP VÀ NHIỆT THẢI ĐỐI VỚI QUẢ VẢI LỤC NGẠN DETERMINATION RESPIRATION RATE AND RESPIRATORY HEAT OF FRESH “LUC NGAN” LITCHI FRUITS LÊ XUÂN TUẤN, NGUYỄN VIỆT DŨNG, HÀ MẠNH THƯ Viện Khoa học & Công nghệ Nhiệt - Lạnh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội letuantech@gmail.com Trong nghiên cứu này, cường độ hô hấp của quả vải thiều (quả vải) được xác định bằng thực nghiệm ở các nhiệt độ: 5 °C, 10 °C, 20 °C, 28 °C. Từ các giá trị cường độ hô hấp tại các nhiệt độ khác nhau mô hình cường độ hô hấp và nhiệt thải của quả vải Lục Ngạn là hàm phụ thuộc vào nhiệt độ RCO2=5,855.e(0,066.t), mlCO2.kg-1.h-1 đã được xây dựng. Kết quả nghiên cứu này đã được thực hiện trong thời gian 3 năm 2014 ÷ 2016.
Công nghệ rã đông quả vải thiều bảo quản theo công nghệ CAS
Chuyển giao công nghệ rã đông quả vải thiều được bảo quản theo công nghệ CAS, chất lượng sau rã đông tốt hơn các công nghệ khác hiện nay.